Серия Съвети


 • Процедура по обезпечаване на бъдещ иск                             

  Процедурата по обезпечаване на бъдещ иск се регулира от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). „Здравейте, собственик съм на фирма за доставка на опаковки. Извършихме доставка на стока на наш контрагент, издадохме фактури…

 • Незаконен строеж: жалба и премахване

  Какво представлява незаконният строеж”? „Незаконен строеж“ се определя и отнася до изграждане на сграда, постройка или друг обект, което нарушава законодателството, което регулира строителството.  Незаконното строителство включва извършване на строителство…

 • Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

  Какво представляват борсово търгуваните фондове ETF – exchange-traded funds? Борсово търгуваните фондове (ETF – exchange-traded funds) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. ETF-итите се…

 • Търговско представителство  на чуждестранно лице: регистрация

  Кои лица могат да открият търговското представителство в България? Чуждестранните лица, които извършват търговска дейност в страната на регистрация, могат да открият търговско представителство в Р. България. Търговското представителство  не…

 • Право на строеж

  Какво означава „право на строеж”? Правото на строеж се определя  като ограничено вещно право върху чужд недвижим имот. По силата на това право  едно лице може да построи сграда в…

 • Защита срещу незаконно уволнение

  Работодателят може да прекрати  трудовото правоотношение с работника или служителя при строго определи основания и при спазване на законови процедури. . Как  се прекратява трудовото правоотношение? Работодателят прекратява трудовото правоотношение…

 • Удължаване на ВИЗА „С” с цел планирано пребиваване

  Виза „С” за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в…

 • Наемане на сезонни работници от трети държави: процедура

  Гражданите на трети държави  могат да извършват сезонна работа в Р. България при спазване на определени изисквания като имат и редица ограничения за достъп до пазара на труда. Коя дейност…

 • Процедура за получаване достъп до обществена информация

  „Обществена” е тази информация, която е  свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на  този, който я изисква да получи достъп до нея и да  си състави…

 • Събиране на вземане: задължение от юридически лица

  Юридическите лица (фирмите)  влизат помежду си в  най – различни търговски взаимоотношения, свързани с  тяхната дейност и търговският оборот.  Търговският оборот е свързан с движение на стокооборот, при което стоката…