Брачен договор

Брачният договор е сравнително нов институт в българското законодателство. Много от нашите клиенти се интересуват от същността на брачния договор, като първоначално подхождат с недоверие и съмнение, но след консултация с нас по отношение основните характеристики на договора, много от тях вече са сключили такъв.

Защо е добре да сключа брачен договор? Най – честата необходимост  за сключване на такъв договор възниква, когато единия от съпрузите притежава по – голямо имущество или съответен  доход и по този начин имущественото състояние на съпрузите може да доведе до конфликти в последствие. Това може да бъде избегнато чрез изготвяне на такова споразумение, което да урежда чисто имуществените въпроси.

Брачният договор  по своята същност е  споразумение в писмена форма,  което се сключва между съпрузи. Чрез него се  определят и изясняват имуществените отношения между тях; въпросите, свързани с  издръжката и подялбата на имуществото.

Все повече двойки сключват брачен договор –  брачните отношения  се развиват в дълъг период от време и е  напълно  възможно  доста от нещата в  живота на двамата съпрузи да се променят. Затова чрез брачния договор от самото  отначало  се въвежда  яснота по основните въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите, както по време на брака, така  и при неговото евентуално прекратяване при развод.

Нашата адвокатска кантора предлага компететна правна помощ относно:

 • Консултация и запознаване с основните характеристики на брачния договор;
 •  Подготовка и изготвяне на брачен договор – изисква се  задълбочено запознаване с имущественото състояние на съпрузите;
 • Консултация относно изясняване предмета на договора;
 • Съдействие при изясняване на имущественото състояние на съпрузите и конкретните уговорки, които ще съдържа договора;
 • Правна помощ при промяна на брачния договор;
 • Вписване в Агенцията по вписвания  и издаване на удостоверение;
 • Разваляне на брачния догов по съдебен ред;
 • Прекратяване – възможности и последици.

Вие избирате дали  да сключите  брачен  договор преди или по време на брака, както и режима на имуществените отношения между съпрузите, който съобразно  Семейния Кодекс (СК), може да бъде:

 • Законов режим на общност;
 • Законов режим на разделност;
 • Договорен режим – това е брачния договор.

При допълнителни въпроси по темата, може да се свържете с нашата адвокатска кантора.