Визов режим

В нашата кантора оказваме съдействие по процедурата за издаване на виза. Визата е разрешение, издадено от Република България, за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване или за летищен транзит. Визата се издава под формата на единен визов стикер по образец на Европейския съюз.

Видовете визи са:

  • Виза тип А  (за летищен транзит).
  • Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване).
  • Виза тип D (за дългосрочно пребиваване).

Чужденците пребивават в Република България:

1. краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната;

2. продължително – с разрешен срок до една година;

3. дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;

4. постоянно – с разрешен неопределен срок.

Визата за летищен транзит тип „А“ се издава на чужди граждани, които притежават, заедно с паспорта си, валиден документ за пътуване или друг подобен документ, издаден от няколко страни, чиито имена са точно описани подробно в Приложение N1 към Наредбата за реда и изискванията за издаването на визи. Тези страни са: Афганистан, Бангладеш, Гана, Етиопия, Еритрея, Ирак, Иран, Демократична република Конго, Нигерия, Пакистан, Сомалия и Шри Ланка. Чужденец, който пребивава в транзитна зала за международни полети с виза залетищен транзит, няма право да напуска транзитната зала.

В нашата адвокатска кантора съдействаме за изготвяне на документи за издадане на Виза тип А  (за летищен транзит).

Визата за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване тип С се издава начужденец, който желае да премине през територията на Република България на път задруга държава, за която притежава виза, когато такава се изисква.Визата за транзитно преминаване дава право на чужденеца на едно, две или (поизключение), на няколко транзитни преминавания, всяко от които за срок до два дни.Тя може да бъде със срок на валидност до 12 месеца. Общата продължителност на пребиваването на територията на Република България свиза за транзитно преминаване не може да надхвърля 90 дни в рамките на всеки 6месеца, считано от датата на първото влизане. При проблеми, свързани с издаването на с Виза тип С, нашата кантора оказва адвокатска защита и съдействие.

Визата за дългосрочно пребиваване тип D се издава на чужденец, който желае да се установи трайно, продължително или постоянно в България.

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право напребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установипродължително или постоянно в Република България. (по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ).

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право напребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършватнаучни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година,специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодателза изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията поизпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командированиот чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани пореда на Закона за насърчаване на инвестициите. (по чл. 15, ал. 2 от ЗЧР.

Нашата адвокатска кантора съдейства за кандидастване на чуждестранни студенти в университет в Република България. Съдействаме с избор на университет, специалност, изготвяне на всички необходими документи.

         В много случай чужденецът, който кандидаства за Виза тип А  (за летищен транзит), виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване), виза тип D (за дългосрочно пребиваване) получава отказ за издаване на визата. Тези откази в повечето случаи са незаконосъобразни и неправилни. Вие имате възможност да обжалвате отказа. Свържете се с нас, преди да е изтекъл преклузивния срок за обжалване.

Многократна виза за краткосрочно пребиваване със срок на валидност до една година може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходната година е получил виза за краткосрочно пребиваване и тя е била използвана в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и съществуват основания за кандидатстване за многократна входна виза.

 Многократна виза за краткосрочно пребиваване със срок на валидност не повече от 5 години може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходните две години е получил и използвал едногодишна виза за многократно влизане в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и че основанията за искане за многократна входна виза все още са валидни, само след съгласуване с дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи.

Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който:

– поддържа трайни делови контакти с български физически или юридически лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на Търговския закон;

– поддържа трайни делови контакти с български юридически лица, извършващи дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

-поддържа трайни делови контакти с представителства на чуждестранни юридически лица, регистрирани съгласно чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;

– има значителен личен принос за развитието на двустранните отношения с Република България;

– е член на семейството на гражданин на държава-членка на ЕС, на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който пребивава дългосрочно в Република България;

– е член на семейството на чужденец, който пребивава дългосрочно в Република България – при запазване на обичайното си местопребиваване в чужбина;

– е водач от международния автомобилен транспорт или член на екипаж на железопътен транспорт на пътници и товари (чл. 8, ал. 2 и 3 НУРИВОВР).

Визовият стикер се полага в редовен паспорт или в заместващ го редовен документ за пътуване, признат от Република България. Когато чужденецът притежава паспорт или заместващ го документ за пътуване, който не е признат от Република България, визовият стикер може да бъде положен върху бланка за поставяне на виза по единен образец на Европейския съюз, която е утвърдена с акт на Министерския съвет.

Правните услуги при издаване на визи, които предлагаме са:

o       Подготвяне на документи при кандидастване  за Виза тип А  (за летищен транзит);

o        Подготвяне на документи при кандидастване за виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване);

o       Подготвяне на документи при кандидастване  за виза тип D (за дългосрочно пребиваване);

o       Изготвяне и подаване на заявление за издаване на виза;

o       Подготовка на  документи, обосноваващи целта на пътуването;

o       Изготвяне на покана-декларация отпредставителство на чуждестранно юридическо лице;

o       Обжалване на отказ за издаване на виза.

Списък на държавите, за чиито граждани, притежатели на обикновени паспорти е необходима / не е необходима виза за краткосрочно пребиваванеСписък на държавите, за чиито граждани, притежатели на обикновени паспорти е необходима / не е необходима виза за краткосрочно пребиваване