Данъчно и осигурително право

Ако вие сте търговец, контактът Ви с данъчната администрация е неизбежен. Евентуалните проблеми биха могли да бъдат избегнати ако предварително сте информирани  за възможните последици във връзка с бъдещи или вече предприети от Вас действия и сделки.

Или пък сте физическо лице,  което се нуждае от съдействие и  консултации в областта на облагането на доходите на физическите лица? Ние предлагаме помощта си в  сферите, които  включват данъка върху общата годишна данъчна основа, както и окончателните данъци, с които се облагат определени доходи като напр. доходи от дивиденти, лихви, наеми и др.

Предлагаме гъвкави съвети на търговците и физическите лица за осъществяване на данъчни стратегии, успешна данъчна политика, която да доведе до  законно спестяване на дължимитe данъци.

Адвокатската кантора  предоставя данъчно правни, счетоводни и други адвокатски услуги на клиенти в различни сфери на бизнеса: търговия, недвижими имоти, строителство, свободни професии, обществени поръчки, туризъм, както и в други области на правото.

Ние   имаме   опит в областта на данъчното и осигурителното право , защитавайки интересите на клиентите си при обжалване на незаконосъобразни актове и действия на данъчната администрация. Съчетаваме данъчно правните си консултации с предоставяните услуги в областта на корпоративното право, като се стремим да осигурим   комплексно правно облуслужване на  интересите на клиентите си.

Кантората е развила много знания и задълбочено разбиране на данъчните въпроси. Работим с екип  правни и счетоводни съветници, които  покриват всички данъчни  и осигурителни въпроси.

Нашата цел е  да осигурим високо  юридическо обслужване на нашите клиенти.

Данъчно – правните услуги, които предлагаме са:

 • спорове с данъчната администрация;
 • обжалване на ревизионни и други актове и действия на органите по приходите при извършване на проверки и ревизии по реда на ДОПК, включително  административно и съдебно обжалване и осъществяване на процесуално представителство пред съответния Административен съд и пред Върховния Административен съд на Република България;
 • данъчни задължения. Възможности за изпълнение на задълженията. Давност;
 • изготвяне на данъчно-правни становища и анализи с оглед на бъдещи промени;
 • правна защита и съдействие  по време на  ревизионните производства;
 • най – изгодното за Вас данъчно планиране с оглед спецификата на вашия бизнес;
 • данъчно планиране при сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества; промяна на правната форма на предприятието, привличане на капитали и участие в други дружества, сделки с предприятия или с дялове и акции от търговски дружества;
 • предлагаме най-оптималните варианти от гледна точка на данъчното облагане;
 • въпроси, свързани с местни данъци и такси;
 • консултация   във връзка с ДДС-регистрация и де-регистрация в България на български и чуждестранни лица;
 • акцизи, мита и др.;
 • гаранции при изпълнение на данъчните задължения. Обезпечителни мерки;
 • принудително изпълнение на данъчните задължения;
 • данъчен контрол. Данъчни ревизии и проверки;
 • отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове;
 • данъчни нарушения и наказания;
 • корпоративното подоходно облагане;
 • данък върху общия доход. Облагаеми и необлагаеми доходи;
 • данък върху наследствата;
 • данък при придобиване на имущества;
 • данък върху превозните средства /МПС – автомобили/;
 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху добавената стойност;
 • данъчна регистрация. Обект на облагане с данък върху добавената стойност;
 • санък върху добавената стойност за възстановяване. Документация и отчетност. Счетоводно обслужване.

Осигурителното право обхваща въпросите свързани с осигурителната система, възможностите за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработицата и др.

В осигурителните правоотношения участват осигурителния орган, осигурителят и осигуряваното лице.

Осигурител при трудово правоотношение е работодателя, при служебно правоотношение е държавата, а при граждански договор е възложителя.
Осигурителят се ангажира с внасяне на дължимите осигурителни вноски за осигуреното лице.

Упражняващите свободни професии, еднолични търговци, управители на търговски дружества, земеделски производители и други лицата се самоосигуряват и превеждат самостоятелно дължимите осигурителни вноски.

Правните услуги в областта на осигурително право, които предлагаме са:

 • Обезщетения при бременност, майчинство и отглеждане на дете
 • Обезщетения при общо заболяване, инвалидност и смърт
 • Обезщетения при трудова злополука и професионално заболяване
 • Обезщетение при безработица
 • Юридически консултации при пенсиониране
 • Осигурителен доход
 • Осигурителен стаж
 • Осигурителни вноски
 • Инвалидност
 • Неработоспособност
 • Старост
 • Смърт
 • Неработоспособност
 • Пенсия – консултация и изчисляване на прогнозна пенсия.
 • Наследствена пенсия
 • Пенсионно производство
 • Спорове по пенсионно осигуряване
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване