Връзки

Полезни връзки

Народно събрание – http://www.parliament.bg/
Президент на Република България- http://www.president.bg/
Министерски съвет – http://www.government.bg/
Министерство на правосъдието – http://www.justice.government.bg/new/
Национален институт на правосъдието – http://www.nij.bg/
Международна асоциация на юристите – http://www.ibanet.org/
Европейско законодателство – http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm
Държавен вестник – http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/
Върховен административен съд – http://www.sac.government.bg/
Софийски апелативен съд – http://acs.court-bg.org/
Апелативен съд Бургас – http://www.bgbas.org/
Апелативен съд Варна – http://www.appealcourt-varna.org/
Апелативен съд Пловдив – http://www.apelsad-pd.bg/
Апелативен съд Велико Търново – http://vtac.court-bg.org/
Окръжен съд Варна – http://varna.court-bg.org/
Окръжен съд Пловдив – http://www.os-plovdiv.com/
Окръжен съд Пазарджик –http://www.court-pz.info/
Окръжен съд Хасково – http://okrsud.haskovo.net/
Окръжен съд Велико Търново – http://vt.court-bg.org/
Окръжен съд София – http://sofiadc.court-bg.org/
Cофийски районен съд – http://www.srs.justice.bg/
Софийски градски съд – http://www.scc.bg/scc/
Административен съд София-град – http://www.admincourtsofia.bg/
Административен съд София –област – http://www.asso-bg.net/
Административен съд Варна – http://www.admcourt-varna.com/
Административен съд Бургас – http://www.admcourt-bs.org/
Административен съд Пловдив – http://www.adms-pv.bg/

 

Правни портали

www.ciela.net
www.apis.bg
www.lex.bg
www.econ.bg
www.juris.free.bg
www.pravovadurzhava.com
www.epi.bg
www.paragraf22.com

Регистри

Имотен регистър – http://icadastre.bg/
Търговски регистър – http://www.brra.bg/
Регистър на обществените поръчки –http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
Регистър на публичните продажби – http://www.sales.bcpea.org/
Висш адвокатски съвет – http://www.vas.bg/
Висш съдебен съвет – http://www.vss.justice.bg/
Софийска адвокатска колегия – http://sak.lex.bg/
Пловдивска адвокатска колегия – http://pak.lex.bg/
Варненска адвокатска колегия – http://vak.lex.bg/