Тарифи

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако имате въпроси, търсите правна помощ  или  правилното решение за вашия казус, свържете се с нас, за да получите безплатна правна консултация от адвокат Росица Кавазова – Петкова.

Цените  на адвокатската кантора за правни устни и писмени консултации, участие  и приключване  на преговори, снабдяване с документи, изготвяне на договори и процесуалното представителство по дела пред български съдилища, административни и държавни органи се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен казус, обема на възложената работа при свободно договаряне въз основа на писмен договор.

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ следва да е съобразен с  Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Oбн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г.).

Ние насочваме нашите усилия към постигне на взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, затова предлагаме и възможност за плащане на части.

Всеки има право на висококвалифицирана адвокатска правна защита, но не всеки може да си я позволи, поради материални затруднения, затова  нашата адвокатска кантора предлага БЕЗПЛАТНИ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ  и БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ СЪВЕТИ.