Наследствено право

Ако имате проблеми във връзка с наследство, наследяване, съсобствени имоти, доброволна делба пред нотариус, съд или се нуждаете от  правна консултация по въпроси, които се отнасят до наследственото право,  не се колебайте да потърсите своевременно нашата  компетентна правна помощ!

Ние  предлагаме на своите клиенти  своевременни и точни правни консултации относно  вашите въпроси  по наследяването.

Нашата адвокатска кантора предлага консултиране и представителство по въпроси от наследственото право, които включват:

 • Консултации и юридическа  помощ по Закона за Наследството;
 • Правна помощ при определяне на най – добрия избор за Вас  във връзка с  разпореждане с имуществото след смъртта на наследодателя;
 • Изясняване на конкретния ред и права при наследяване по закон;
 • Процедура по  откриване на наследство;
 • Консултация за правата и задълженията на наследника върху наследственото имущество;
 • Правна защита за предявяване на искове при поделяне на наследствена маса;
 • Изясняване конкретния ред и права при наследяване по завещание;
 • Представителство на малолетни и непълнолетни лица при извършване на сделки с недвижими имоти;
 • Помощ при определяне на наследствения дял в зависимост от начина, по който е придобито имуществото от наследодателя;
 • Адвокатска правна помощ за определяне на наследствени квоти и разясняване на наследствените права и отношения;
 • Юридически съвети и представителство пред съд при възстановяване на запазена част от наследство;
 •  Съдебна защита и искове за възстановяване на накърнената запазена част от наследството;
 • Представителство пред съда по дела за намаляване на завещателни разпореждания,  договори за дарение при  нарушаване на запазената част от наследството;
 • Съдействие при оформяне на приемане и отказ от наследство – възможности, срокове и последици.  Изготвяне на необходимите документи и разясняване на процедурата при приемане, продажба и отказ от наследство;
 • Изготвяне на нотариално и саморъчно завещание и информиране за правните последници на този акт;
 • Консултация за оспорване действителност на завещание по съдебен ред;
 • Предявяване на иск за нищожност или унищожаемост на завещанието;
 • Съставяне на завети;
 • Договор за дарение – неговата същност и последици;
 • Договор за гледане и издръжка – каква е вашата защита?;
 • Делба на наследственото  имущество – доброволна делба и делба по съдебен ред. Каква е процедурата, сроковете и  разходите?;
 • Съдействие и адвокатска защита при нотариални сделки – покупко-продажба, дарение, замяна, договор за доброволна делба.

За вашите запитвания и  директна връзка  с нашата кантора можете да зададете въпросите си тук:

 

                                                        РЕД ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ: