Имотни дела

Нашата адвокатска кантора предлага пълно правно обслужване при недвижимите имоти – от проучването на статута до окончателното придобиване и последващо управление ако ви предстои покупка, продажба или делба  на недвижим имот.

Ние предлагаме компетентна помощ и пълно съдействие от адвокат имотни сделки, а Вие спестявате време от подготовката  и събирането на необходимите документи. Това намалява Вашите  разходи и ви дава възможност по – бързо да реализирате целите си.

Кантората  предоставя помощ  във всяка една  област на правото на собственост и неговите измерения и промени, включително свързаните с него ограничени вещни права като право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, суперфиция, право на строеж, сервитут и други.

Адвокатска кантора осигурява на своите клиенти извършването на следните правни услуги:

 • Консултации по вещноправни въпроси при покупко – продажба на всякакъв вид имущество;
 • Правни сделки при придобиване и разпореждане с недвижими имоти, както и данъчно консултиране и риск;
 • Вещно – правен статут на недвижимия имот;
 • Предварителни договори за покупко – продажба на недвижим имот, включително  и обявяването им за окончателни; нотариални актове и други документи;
 • Изготвяне на  всички документи, необходими за приключване на сделката и съдействие  при преговори;
 • Справки за липса на тежести, възбрани, ипотеки и др.;
 • Процесуално представителство и консултации по имотни казуси или при  спор за имот;
 • Правни консултации и съвети във връзка с  реституционни претенции към недвижими имоти;
 • Правна помощ при процедури след изготвянето на нотариалния акт – процедури пред Агенцията по вписванията и други държавни и общински органи;
 • Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни, административни органи, включително  изпълнителни производства при спорове относно  недвижими имоти.
 • Искове по Закона за управление на етажната собственост;
 • Покупка „на зелено“;
 • Проверка и установяване на собственост;
 • Защита на собственост и нарушено владение върху имоти;
 • Делба – доброволна и съдебна;
 • Опразване на наети помещения;
 • Съдействие при проблеми възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи;
 • Посредничество пред кредитни институции във връзка с финансиране на покупка-продажба на недвижими имоти или на тяхното строителство.
 • Съдействие при процедури по градоустройствени изменения.