Административно право

Ако смятате, че  вашите права, свободи и законни интереси са нарушени или застрашени от незаконосъобразни административни актове, то  Вие  имате право да ги оспорите.

Правото да обжалвате незаконосъобразните актове на администрацията е гаранция за защита на  Вашите права и законни интереси .

Нашата адвокатска кантора предлага правни услуги и представителство по повод обжалване на административни актове по съдебен и административен ред; съдействие във връзка с оспорване на административни актове, когато те са незаконосъобразни, нецелесъобразни и засягат Вашите права, както и процесуално представителство и адвокатска  защита по административни дела  пред държавни институции, органите на местната власт, бизнес партньорите си  и други физически и юридически лица, с които имате взаимоотношения.

Клиентите на адвокатската ни кантора получават бързи и професионални правни услуги в сферата на административно право, които включват:

 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Съдействие  по искане за издаване на различни видове административни актове;
 • Консултации и  правни съвети при проверки от държавни и общински органи;
 • Оспорване  на административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация  по административен ред – административни актове, наказателни постановления, ревизионни актове,  актове за установено административно нарушение (АУАН);
 • Обжалване по съдебен ред на съдебни решения  и актове, които не подлежат на оспорване по административен ред;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени  от  КАТ, НАП, Инспекцията по труда, общини, КЗП(Комисия  за защита на потребители), КЗК(Комисия за защита на конкуренцията), РИОКОЗДНСКмитнически и други органи;
 • Обжалване на откази на Агенцията по вписванията;
 • Консултиране и съдействие пред административните органи при издаване на лицензионни, разрешителни режими, регистрации;
 • Защита на личните данни. Представителство пред Комисията за защита на личните данни(КЗЛД)  – когато считате, че  има  злоупотреба или неправомерно използване на Вашите лични данни;
 •  Защита на потребителите пред Комисията за защита на потребителите (КЗП), когато считате, че Вашите права  на потребител са нарушени;
 • Защита срещу неоснователни действия или бездействия на държавните органи;
 • Възможности за възобновяване на административнонаказателни производства;
 • Консултации  и представителство на чуждестранни граждани  за придобиване на българско гражданство, продължително или постоянно пребиваване по Закона за чужденците в Република България;
 • Изпълнение на административни актове и съдебни решения – възможности и последици;
 • Издаване на индивидуални административни актове – процедура, документи, срокове;
 • Консултации по ЗУТ във връзка с териториално – устройствени планове;
 • Представителство за получаване на концесии;
 • Помощ при подготовка на документи за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Всяко лице може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

 Срокът за защита на вашите права е твърде кратък – 14 – дневен   от съобщаването, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Затова ни потърсете навреме, за да организираме своевременно и законосъобразно Вашата  адвокатска правна защита.