Трудово право

Нуждаете се консултация с адвокат  или счетоводител по трудово право в защита на Вашите трудови права и законни интереси?

Нашата адвокатска кантора  ще Ви консултира по всички въпроси на трудовото право.  Ще ви предоставим висококвалифицирана правна помощ и  консултации с изготвяне на писмено становище по Вашия специфичен случай.

Работим в сътрудничество с професионални счетоводители, които дават своето компетентно мнение по отношение на въпроси от областта на трудовите права и трудово право.

Ние предлагаме правно обслужване  и консултации в сферата на трудовото право както на юридически, така и на  физически лица.

Адвокатската ни кантора  Ви предлага своето съдействие при възникнал или евентуален проблем от сферата на трудовото право, относно:

 • Изготвяне и проверка на документи, свързани с трудовото законодателство, трудова медицина  и ЗБЗУТ;
 • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, анекси, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи и решения – сключване, съдържание, изменение, защита  и прекратяване на трудови договори;
 • Представителство пред ИА ИТ ( Инспекция по труда);
 • Защита на работник или служител  във връзка с трудов спор и възможностите за предварителна закрила при уволнение;
 • Предявяване на  искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения, майчинство и други;
 • Консултации  на работодатели и работници във връзка прекратяване на трудов договор;
 • Съдействие при преговори за постигане на  най – добро извънсъдебно решение при  трудов спор;
 • Консултации  относно трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
 • Оказваме професионална помощ за установяване и изчисляване  на трудов стаж при пенсиониране;
 •  Изготвяме колективни трудови договори и оказваме адвокатска защита по възникнали спорове във връзка с тях;
 •  Предявяваме иск за оспорване законността на уволнението от работника или служителя;
 • Иск за поправяне на основанието, въз основа на което е  прекратен трудовия договор;
 •  Искове за получаване на обезщетения по трудово правоотношение, включително за трудова злополука и професионално заболяване;
 •  Защита при налагане на дисциплинарни наказания;
 • Консултации  относно полагането на извънреден труд, почивки, отпуски, платен годишен отпуск;
 • Защита и представителство пред съда при трудови дела във връзка с  неправомерно прекратяване на трудов договор –  незаконно уволнение, съкращение, изплащане на  обезщетение  по Кодекса на труда, неизплатено трудово възнаграждение;
 • Представителство пред съд;
 • Осъществяваме консултации и защита по Закона за държавния служител.

Имате ли нужда от правна консултация или съвет по Вашия трудов спор?

Не се колебайте да се свържете  директно с нашия офис  тук.