Изготвяне на договори

 Нашата адвокатска кантора предоставя правни услуги,защита и съдействие във връзка с консултиране, изготвяне на различни по вид договори и други необходими документи, водене на преговори и представителство при сключване на всякакви видове сделки.

Ние изготвяме всеки конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента, като осигуряваме най – добрата защита  на неговите права.

При подготовката  на всеки  договор ние обръщаме специално внимание на желанията  и целите на нашите клиенти, на спецификите  на българско законодателство и  на конкретния предмет на договора. Стремим се да доставим в максимална степен удовлетвореност и защита на клиента. Нашият подход е насочен към индивудуалното запознаване и оформление на съответния договор, за да може Вашата цел да бъде достигната. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна юридическа помощ на разумни цени.

Във връзка с изготвянето на договори адвокатската кантора предлага  на своите клиенти  следните правни услуги:

 • Правна консултация във връзка със  сключване на договори – същността на договора, изясняване, всички възможни последници, права, задължения;
 • Правно съдействие за уреждане спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.
 • Представителство при неизпълнение, оспорване и разваляне на договори.
 • Договор за покупко – продажба;
 • Договор за изработка;
 • Договор за заем;
 • Договор за наем;
 • Договори за управление на акаунти чрез  платформата amazon.com, amazon.de, amazon.co.uk и други;
 • Договор за доверитено управление на средства;
 • Договор за паричен заем – обезпечаване и правни възможности;
 • Договор за поръчка;
 • Договор за възлагане;
 • Договор за цесия;
 • Договор за новация;
 • Договор за дарение;
 • Договор за делба;
 • Договор за продажба на МПС;
 • Договор за заместване в дълг;
 • Предварителни договори;
 • Консултантски договори;
 • Договор за посредничество;
 • Договор за сътрудничество;
 • Договори по Закона за здълженията и договорите;
 • Договори по Търговския закон;
 • Договори за строителство;
 • Договори за туристически услуги;
 • Договори за техническа и софтуерна поддръжка;
 • Договор за сервизно обслужване;
 • Договор за продажба на стоки;
 • Договор за прехвърляне на дружествени дялове;
 • Договор за търговско представителство;
 • Договор за спедиция;
 •  Договор за превоз;
 • Договор за лизинг;
 • Договор за банков кредит;
 • Договори за строителство;
 • Договори за реклама;
 • Договори за услуги;
 •  Банкова гаранция;
 • Документи за учредяване на обезпечения – ипотеки, залози, поръчителства;
 • Запис на заповед. Други менителнични ефекти;
 • Молби;
 • Заявления;
 • Споразумения;

Ако вашият договор не е сред изброените, можете да се свържете с нас за да  обсъдим и изготвим  Вашия специфичен договор.