Семейно право

Семейното право  урежда  правоотношенията  между физически лица с оглед на тяхната родствена връзка – съпрузи,  дете, дядо, баба и др.

 Семейното право  засяга тези взаимоотношения  – имуществени и неимуществени, които възникнат от сключването на брак и въз основа на брак, осиновяване, родствени връзки, попечителство,  настойничество и др.

Адвокатската ни кантора предлага правна помощ в областта на семейното право и притежава значителен опит в областта на  семейно – правните казуси  по  спорове относно прекратяването на брака, родителските права, издръжка,  подялбата на  имущество и други, свързани с тези семейни отношения въпроси.

Работим в екип   с  профилирани адвокати,  което гарантира качественото  разрешаване на Вашия правен проблем.

С изключителна грижа и професионализъм се отнасяме  към всеки индивидуален случай, като се съобразяваме с емоционалния елемент, който неминуемо съпътства взаимоотношенията между членовете на едно семейство.

Нашата цел е да разрешим и изглагим  противоречията между членовете на едно семейство, да се изработи план за действие и да достигнем до най – доброто правно  решение  за Вас.

Адвокатската кантора предлага  правна защита и съдействие по следните  семейно – правни въпроси:

 • Консултации по  всички правни въпроси, свързани със семейното право;
 • Развод по взаимно съгласие – дискретност, бързина, коректност;
 • Развод по исков ред  –   по вина на единия съпруг или пък не;
 • Отмяна на мярка по Закона за закрила на дтето и настаняване на детето при близки и роднини или връщането му в семейството;
 • Консултации и съдействие пред държавните и общински органи;
 • Брачен договор – същност, предимства и недостатъци, последици. Консултации относно различните режими,  които регламентират правото на собственост по време на брака и след прекратяването му  – режим на общност, режим на разделност, договорен режим. Изготвяне  и сключване на брачен договор, нотариална заверка, вписване  в Агенция по вписванията;
 • Съдействие при преговори и изготвяне на брачни договори;
 • Удостоверения от Агенция по вписванията относно наличието или не на брачен договор – издаване;
 • Издръжка за деца и  между съпрузи –  искове за увеличаване и намаляване на присъдената вече издръжка; правна помощ за нейното събиране, включително и изплащането и от общината;
 • Иск за по- голям дял от  обшото имущество,  придобито по време на брак;
 • Дела за  упражняване  на родителски праваЛишаването от родителски права.. Ограничаване, възстановяване, мерки  по отношение на  личните отношения; ползване на семейното жилище; фамилното име след развода;
 • Правна защита  по дела за упражняване, лишаването, ограничаване или възстановяване на родителски права;
 • Искове  за оспорване на бащинство, припознаване на дете;
 • Искове за установяване на произход от майката;
 • Искове за установяване на произход от бащата;
 • Разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица – заместващосъгласие на родителя със съдебно решение;
 • Разрешение от съд за разпореждане с имущество на непълнолетно лице;
 • Консултации по всички въпроси, свързани с осиновяването – пълно и непълно;
 • Консултации , по процедури за поставяне под запрещение,  за назначаване на настойник или попечител;
 • Представителство и попечителско съдействие;
 • Защита от домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН);
 • Извън съдебни споразумения;
 • Признаване на чуждестранно съдебно решение за развод и производство по екзекватура.

Ако Вашият проблем е от областта на семейното право и се нуждаете от адвокатска консултация, не се колебайте да се свържете с нас.