Правно обслужване на фирми

Нашата кантора предоставя правни услуги и съдействие във връзка с конкретните нужди на клиента.

Ние предлагаме пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения/ и др. Ние Можем да Ви бъдем полезни в отношенията между работодател и работник (служител); при провеждането на преговори с Ваши контрагенти; изготвянето на договори, изготвяне на споразумения и други; участие във форуми, обявяване на ГФО, изготвяне на книжа по обществени поръчки; решаване на казуси с особена сложност, писмени устни  консултации, сделки с имоти, вписване на промени в търговския регистър; сделки с имоти.

Пълното правно обслужване включва всички услуги, подробно описани в сайта на кантората. Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти спокойствие и сигурност, при разрешаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на фирмата в детайли. Стремим се нашите клиенти да  получат специално внимание, бързо и ефективно  юридическо обслужване. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Адвокатската кантора осигурява на своите клиенти извършването на следните правни услуги:

 • Консултации относно избора на подходящата за Вас правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца – ЕТ, ЕООД, ООД, СД, Сдружение, Фондация, Събирателно дружество, Командитно дружество;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
 • Обявяване и публикуване на ГФО;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
 • Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
 • Преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Правен анализ на предприятия;
 • Сделки с търговски предприятия -придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
 • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;
 • Корпоративно управление;
 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки -относно недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.
 • Прекратяване,преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
 • Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;
 • Консултации по банкови сделки;
 • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
 • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
 • Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми;
 • Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;
 • Участие в преговори, медиация;
 • Комплексно правно обслужване на търговски дружества;
 • Процесуално представителство и правна защита в производство по несъстоятелност на търговски дружества;
 • Представителство на търговци пред всички държавни институции -Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства във връзка с търговски, граждански, административни, данъчни, митнически и други спорове;
 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

Ние разполагаме и с фирма за преводи и легализация, фирма за счетоводно обслужване, които обслужват изключително нуждите на нашата кантора. Разполагаме с висококвалифицирани юристи и адвокати и специалисти, които да работят  за Вашата фирма в областта на търговското, облигационното и трудовото право, както и в останалите области на гражданското, административното и наказателното право.

Ние ви гарантираме:

 • Коректност, лоялност, бързина;
 • Непрекъсната ежедневна юридическа помощ;
 • Високо квалифицирано правно обслужване и индивидуален подход при всеки отделен случай;
 • Минимален размер на адвокатското възнаграждение;
 • Професионално и максимално бързо извършване на всички услуги.