Защита срещу незаконно уволнение

Работодателят може да прекрати  трудовото правоотношение с работника или служителя при строго определи основания и при спазване на законови процедури. .

Как  се прекратява трудовото правоотношение?

Работодателят прекратява трудовото правоотношение със заповед.  Заповедта  за прекратяване на трудовия договор следва да съдържа следните реквизити:

– три имена и длъжност на работника/служителя;

–  правното основание за прекратяването на договора съобразно Кодекса на труда (КТ);

–  други документи въз във връзка, с които е извършено прекратяването – съкращаване на щата и др.

–  дължими обезщетения и правни основания  по КТ – неспазено предизвестие; неизползван платен годишен отпуск и др.

–  наименованието, седалището и адреса на управление на работодателя

–  подписи на на работодателя.

Трудовият договор се прекратява в момента,  в който на работника/служителя е връчена заповедта за прекратяването.

Има ли защита за определени категории работници/служители?

1. Работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:

– работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;

– трудоустроен работник или служител;

– работник или служител, боледуващ от болест;

– работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;

– работник или служител, който е избран за представител на работниците  докато има такова качество;

– работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците докато има такова качество;

– работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.

2. Работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган.

3. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.

4. Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т.

5. Работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163, може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1.

Как се оспорва незаконно уволнение?

В случай, че прекратяването на трудовият договор е  незаконосъобразно, работникът/служителят има право да подаде съответния съд уволнението да бъде признато за незаконно и да бъде отменено. Трудовите дела  са освободени от заплащане на съдебни държавни такси.

Какви са сроковете при оспорване на незаконно уволнение?

Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:

– едномесечен – по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание „забележка“;

– 2-месечен – по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“, изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;

– 3-годишен – по всички останали трудови спорове.

Сроковете започват да текат:

–  за искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на мястото и характера на работата – от деня, в който на работника или служителя е била връчена съответната заповед, а при искове относно прекратяване на трудовото правоотношение – от деня на прекратяването.

–  за другите искове – от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *