Наемане на сезонни работници от трети държави: процедура

Гражданите на трети държави  могат да извършват сезонна работа в Р. България при спазване на определени изисквания като имат и редица ограничения за достъп до пазара на труда.

Коя дейност се класифицира като „сезонна”?

„Сезонната” дейност  най – общо е тази, която зависи от смяна на сезоните, свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонните условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи.

Сезонният работник  е гражданин на трета държава,  който пребивава законно и временно на територията на Р. България, за да извършва работа, която зависи от смяната на сезоните, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател.

Какъв е срокът, в който следва да се извършва сезонна работа в Р. България?

Гражданин на трета държава (сезонен работник) може да извършва сезонна работа в Р. България до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца. Разрешението за работа може да бъде удължено еднократно в рамките на този срок след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика.

При изтичане срока на разрешението за работа сезонният работник може да продължи да работи при същия работодател или да го смени.

Каква е процедурата по регистрация на сезонни работници?

Регистрацията на сезонните работници се извършва в Агенция по заетостта.  Работодателят следва да подаде декларация, като се  спазят следните изисквания:

  •  чужденецът да притежава валидна виза за целите на сезонната работа;
  •  работодателят  следва да осигури  на сезонния работник подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора;
  •   работодателят следва да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник;
  • Работодателят следва да сключи трудов договор с работника, като задължително

се посочват данни за място и вид работа, продължителност на заетостта, възнаграждение, работно време, отпуск и др.

Процедурата по регистрацията в Агенцията по заетостта следва да се извърши преди началото на заетостта на чужденците на територията на страната.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *