Процедура по обезпечаване на бъдещ иск                             

Процедурата по обезпечаване на бъдещ иск се регулира от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК).

Здравейте, собственик съм на фирма за доставка на опаковки. Извършихме доставка на стока на наш контрагент, издадохме фактури и надлежно декларирахме продажбата. Контрагентът бави плащането по фактурите, тъй като е затруден финансово. Какво да направим, за са обезпечим събирането на вземането?

Целта на обезпечението на бъдещ иск е да се осигури и обезпечи, на едната страна в процеса  запазване права и интереси като събиране на вземане преди започването или по време на съдебния процес, особено ако съществува опасност от  невъзможност за събиране на вземането или нанасяне на непоправима вреда.

Какви са реквизитите на  искане за обезпечение и пред кой съд се подава?

За да бъде обезпечен бъдещ иск, страната трябва да подаде искане за обезпечение пред съда, който е компетентен да разгледа основния иск. Искането за обезпечение трябва да съдържа следната информация:

  1. Описание на предстоящия иск: Страната трябва да посочи конкретно и ясно какъв е предстоящият иск и какво е обезпечението, което се изисква.
  2. Представяне на обстоятелствата: Страната трябва да представи доказателства, които подкрепят необходимостта от обезпечение на бъдещ иск. Това може да включва свидетелски показания, документи, експертни оценки и други подобни доказателства.
  3.  Страната трябва да докаже, че съществува сериозен риск за унищожаване на доказателствата или нанасяне на непоправима вреда, ако не бъде обезпечен бъдещият иск.

Каква е процедурата по издаване на обезпечителна заповед?

След като се подаде искането за обезпечение, съдът провежда разследване и взема решение дали да одобри обезпечението или не. Ако решението е положително, съдът издава заповед за обезпечение, като определя вида и размера на обезпечението, както и начина, по който то трябва да бъде осигурено.

Какви са видовете обезпечителни мерки?

Видовете обезпечение на бъдещ иск, които могат да бъдат предоставени са:

  1. възбрана на недвижим имот,
  2. запор върху движими вещи и вземания, включително запор върху дялове в търговско дружество,
  3. други подходящи мерки определени от съда, включително спиране на МПС от движение и спиране на изпълнението по изпълнително дело.

Съдът може да допусне и няколко обезпечителни мерки до размера на цената на иска.

Важно е да се отбележи, че това е общ преглед на процедурата по обезпечаване на бъдещ иск в българското законодателство и не замества консултация с адвокат или подробно проучване на съответните правни разпоредби. При необходимост се препоръчва да се потърси професионална правна помощ от адвокат.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *