Деклариране на доходи от продажба на дялове в ETF в данъчната декларация

Какво представляват борсово търгуваните фондове ETF – exchange-traded funds?

Борсово търгуваните фондове (ETF – exchange-traded funds) са взаимни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. ETF-итите се определят като ценна книга или дялове.

Кога сделките са освободени от данъчно облагане?

Когато сделките с акциите и дяловете на ETF-ите са извършени на регулиран пазар в рамките на Европейския съюз, доходите ще бъдат освободени от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ: „не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби, а именно:  Разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:

а) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;

г) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай, че сделките с ETF са извършени на фондов пазар, който е позициониран извън Европейския съюз, то доходите ще са облагаеми с данък като на данъчно облагане ще подлежи положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване.

Къде следва да се извършва отчитането на ETFs?

Дяловете от борсово търгувани фондове (ETFs), ако са закупени чрез ИП в чужбина, се отчитат във форма СПБ-8

По отношение на освободените от облагане доходи, физическите лица нямат задължение да декларират тези доходи в Годишната си данъчна декларация. Въпреки това, ако физическите лица желаят, могат да обявят тези освободени от облагане доходи чрез попълване на Приложение № 13 на данъчната декларация.

Физическите лица имат задължение да обявят в своите годишни данъчни декларации притежаваните от тях акции и дялове в чужбина към 31 декември във взаимни фондове и борсово търгувани фондове. 

Tова оповестяване се извършва в Приложение № 8 на данъчната декларация с чисто информативен характер и не поражда данъчно задължение за лицата.

За правилното попълване на данните във връзка с годишното отчитане пред ТД на НАП, ползвайте специализирана адвокатска помощ.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *