Право на строеж

Какво означава „право на строеж”?

Правото на строеж се определя  като ограничено вещно право върху чужд недвижим имот. По силата на това право  едно лице може да построи сграда в този имот и да стане неин собственик.

Законът за собствеността (ЗС) е нормативният акт, който регламентира правото на строеж.

Законът за устройство на територията (ЗУТ) е нормативният акт, който урежда учредяването и упражняването на правото на строеж относно свързаните с него технически правила.

Какви са условията за учредяване на право на строеж?

За учредяването на право на строеж  следва да се  състави  договор във форма на нотариален акт  т.е. вписан в имотния регистър към Агенция по вписванията.

По съгласие на страните може да сключат предварителен договор за учредяване на право на строеж, в който да се впишат всички уговорки между страните, които ще са част от самия договор за учредяване и нотариалния акт.

Договорът за учредяване правото на строеж мжое може да бъде възмезден  т.е. – срещу обезщетение или заплащане на съответна сума или може да бъде определен безвъзмезден.

При възмездно учредяване правото на строеж задължително се  определя:

  • размерът на обезщетението, което ще се дължи;
  • обемът на предоставяното право т.е. площ, етажност и други параметри на

сградата, която ще бъде построена. Същата следва да е в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината.

Какъв е срокът за погасяване правото на строеж?

Правото да се построи сграда върху чужд имот се погасява по давност ако не се упражни в продължение на 5 (пет) години. Погасяването  по давност е в  полза на собственика на земята,

Правото на строеж е упражнено, когато сградата е построена на етап груб строеж. 

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *