Събиране на вземане: задължение от юридически лица

Юридическите лица (фирмите)  влизат помежду си в  най – различни търговски взаимоотношения, свързани с  тяхната дейност и търговският оборот.  Търговският оборот е свързан с движение на стокооборот, при което стоката се явява обект на търговска дейност т.е. осъществяване на  сделка за покупко-продажба  на стоки  към пазара и към потребителя.

В тази връзка след  доставяне на стоката/услугата,  доставчиците  следва да получат плащане от получателя  след издадената фактура. Често търговските партньори не заплащат своевременно своите задължения и изпадат в забава.

Aко на  дата на падежа (може да бъде определен  във фактурата или в последствие) задължението за плащане не се осъществи за страната, която чака изпълнение така ( т.е. за кредитора) възниква правото да потърси изпълнение от длъжника и/или обезпечение на неосъщественото плащане.

Какви са възможностите и  как да процедирам при забавено плащане?

  1. След изтичане на падежа  и при неполучаване на плащане по договор и фактури потърсете контакт с вашия търговски партньор. Това може да се осъществи чрез обаждане по телефона и писмено напомняне  по поща, емайл, служебен адрес, вайбър или друг подходящ, избран от вас начин.  Изпратете му справка за просрочената сума и му дайте подходящ срок за изпълнение.
  2. При липса на доброволно плащане вече и след изтичане на дадения срок за васвъзниква правото да предприемете следващите предвидени в закона съдебно-изпълнителни процедури за принудително изпълнение на задължението.  Това може да стане лично или чрез използване на компетентни  адвокатски услуги. 
  3. Принудителното събиране на вземания ви може да се осъществи по различни повид начини. Кой е най – добрият за вас начин за събиране на задължението е се преценява съобразно спецификата на секи казус и зависи от продължителността на всяка една процедура, размера на разноските, които следва се платят и т.н.

Какви са начините за събиране на задължението?

  • изпращане на Покана за доброволно изпълнение чрез адвокат, нотариус или

частен съдебен изпълнител.  В поканата за доброволно изпълнение кредитора посочва претенцията си към длъжника и срок за изпълнение;

  •  Заповедно съдебно производство – Заповед за изпълнение на основанията, посочени в чл. 410 ГПК. В  този случай съдът проверява дали е спазена формалната процедура по започване на производството. Не се разменят книжа между страните, не се провеждат съдебни заседания. Съдът изпраща на длъжника съдебните книжа и му дава възможност да възрази като директно издава заповед за изпълнение, която може да бъде изпълнена от съдебен изпълнител. При това производство се претендират суми в размер до 25 000 лева.


 – Исково производство
пред съда.  Иницииране на производство пред съда чрез установителния иск. В исковата молба задължително се  прилагат всички доказателства, с които разполагате (договори, фактури, кореспонденция, писмени доказателства,  свидетелски показания, експертизи от вещи лица, разпит на страните и т.н.)

  • Обезпечителни мерки.  Ако съществува опасност длъжникът да се разпореди с своите активи  и по този начин да се затрудни събирането на задължението, за обезпечаване на вземането кредиторът може да се да поиска от съда да запорира банкова сметка на длъжника – ответник по делото или пък да наложи възбрана върху недвижим имот негова собственост докато трае исковото производство.

Какви са разноските по събиране на вземането?

  • При заповедно съдебно производство се заплаща държавна такса в размер на 2% от размера на задължението;
  • При исково производство се заплаща държавна такса в размер на 4%  върху цената на иска;
  • Адвокатски хонорар –  определя се съобразно размера на задължението.

При започване на производството разноските се понасят от кредитора, като при осъдителен характер на решението на съда, те  следва да се  заплатят от длъжника, заедно с дължимата сума.

Адвокатската защита е необходима  и наложителна за събиране на задължението ви.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *