Тълкувателно решение №2/2013 от 26.06.2015г. на ВКС:

1.Поведението на пострадалия от пътно-транспортно произшествиепешеходец, когато той е допринесъл за вредоносния резултат, следва да се

отчита при индивидуализацията на наказанието на извършителя напрестъпление по чл.343 от НК като смекчаващо отговорността обстоятелство.

Съпричиняването на резултата от пострадалия при пътно-транспортно произшествие не е сред предпоставките, обуславящи отлагането на изтърпяването на наказанието по чл.66, ал.1 от НК, но има косвено значение при преценката на възможността за постигане на целите  на наказанието по чл.36 от НК с прилагането на института на условното осъждане.

2. Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл.343 от НК е от значение за определяне на степента на обществена опасност на деянието и на дееца, но не може самостоятелно да обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на чл.66 от НК.

Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл.343 от НК, надвишаваща минимално предвидената съставомерна стойност, има значение за приложението на чл.93,т.8 от НК в зависимост от фактическата обстановка тогава, когато са налице всички останали материално-правни предпоставки.

3. За да се приложат диференцираните процедури по Глава двадесети осма и Глава двадесет и девета от НПК, следва да бъдат възстановени или обезпечени само съставомерните имуществени вреди от престъпление по чл.343 от НК.

4.Отговор на този въпрос се дава в частта по решаване на 6 въпрос.

5.Констатира се неправилнасъдебна практика, свързана с непълно, неточно или схематично мотивиране на съдебните актове на въпроса за вида непредпазливост при транспортните престъпления.При излагане на мотиви в съдебните актове следва изрично да се посочва видът непредпазливост, при която е извършено престъплението по чл.343 от НК, а при пропуск-той да се обсъжда и отстранява по реда на инстанционния контрол с оглед процесуалните възможности за това.

6.Правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно, в зависимост от мястото на пресичане е:

а)Абсолютно, на специално очертана или неочертана с маркировка върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека,като се упражнява при спазване на правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП.Налице е съпричиняване на вредонос

ния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на пътното платно за движение на специално очертана илинеочертана с маркировка върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека,в случаите,когато водач на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и ако пешеходецът е нарушил правилата на чл.113 и чл. 114 от ЗДвП.

б) Aбсолютно, на регулирано със светофарна уредба място при навлизане на разрешен за пешеходеца сигнал на светофарната уредба.Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл.343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на местата, регулирани със светофарни уредби, в случаите, когато водач на

моторно превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата и само ако пешеходецът не е спазил светлинната сигнализация на светофарната уредба.

в) Абсолютно, на място, кое то е продължение на тротоарите и банкетите върху платното за движение на кръстовище, като се упражнява при спазване на правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП.Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл.343 от НК от страна на пешеходец при пресичане на пътното платно за движение, на място, което е продължение на тротоарите и банкетите върху платното за движение на кръстовище в случаите, когато 23 водач на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта за движение по Закона за движение по пътищата, ако пешеходецът е нарушил правилата на чл.113 и чл.114 от ЗДвП.;

г) Не е абсолютно при пресичане на пътното платно на нерегламентирано за тази цел място и пешеходецът трябва да съобразява правилата на чл.113, т.т. 1, 2 и 4 и чл. 114 от ЗДвП. Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл.343 от НК от страна на пешеходец, ако той не се е съобразил с ограниченията на чл.113, ал.1,т.т.1,2 и 4 и чл.114 от ЗДвП и задължението да отиде на пешеходна пътека, когато в близост има такава.

7. Съдът е компетентен да даде правилната квалификация на нарушението, запълващо бланкетната норма на чл.343 от НК.

Тълкувателно решение №2/2013 от 26.06.2015г. на ВКС:

Наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго  възнаграждение за труд, както и върху пенсия не обхваща нито вземането на длъжника от третото задължено лице до размера на минималната работна заплата, нито пропорционално определената несеквестируема част от това вземане.

http://www.vks.bg/Dela/2013-02-%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%9A-%D0%A2%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

Тълкувателно решение №2 на ВАС:

Несъбраните глоби се погасяват с изтичане на две, а не на пет години от налагането им:

http://www.sac.government.bg/TD_VAS.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/a135302c076cb465c22580eb0028e722?OpenDocument

Нашата кантора Ви предлага правно съдеиствие при  публикуване на отчети и ГФО  на сдружение, фондация, клон на чуждестранно лицев  електронен регистър, съгласно изискванията на новия  Закон за счетовдстовото  в сила от  01.01.2017г. и  чл. 38, ал.1 , т.3 . и  във връзка с ал. 11 от същия  член.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *