Удостоверение и регистрация по добиване, преработване и сделки с благородни метали

Кои лица подлежат на регистрация и вписване в Публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон?

Юридическите лица, които извършват  дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия задължително следва да се регистрират в Министерство на икономиката и индустрията и впишат в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, на основание чл.13 а от Валутния закон.

Каква е процедурата по издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър?

Процедурата по вписването в Публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон започва с подаване на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата.

Какви документи са необходими за регистрацията?

Документите, които са необходими за издаване на удостоверения за регистрация на лицата са:

 • договор за съвместна дейност, както и ЕИК за дружества, регистрирани по чл. 357 от ЗЗД или осъществяващи дейността по други специфични нормативни актове;
 • документ за дейности, заявени за регистрация;
 • избрана Лаборатория за маркиране;
 • свидетелство за съдимост за лицата, представляващи  юридическото лице;
 • копие на акт за собственост или актуален документ за ползване на обект, удостоверяващ правото на ползване на обекта.
 • документ за платена държавна такса;
 • други документи в зависимост от спецификата на всеки конкретен казус.

В какъв срок се извършва регистрацията в Публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон?

Регистрацията се извършва  в 14-дневен срок преди започване на дейността на юридическото лице и след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.

Самото вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на удостоверение от Министерство на икономиката и индустрията.

Какви са държавните такси за вписване в Публичния регистър по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон?

Държавните такси за регистрация и издаване на удостоверение по по чл. 13, ал. 1 от Валутния закон са:

 • при издаване или допълване на лиценз за производство на компактдискове или матрици:
  а) за издаване на лиценз – 6542 лв.;
  б) за допълване на лиценз при разкриване на нови производствени мощности –
  1026 лв.;
  в) при подаване на заявление за издаване на лиценз или за допълване или
  промяна в обстоятелствата на издаден лиценз за производство на компактдискове или матрици – 54 лв.;
 •  за вписване в Регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски
  произход, дестилати и спиртни напитки и за разглеждане на заявления за
  утвърждаване на спиртни напитки с географско указание:
  а) за вписване на производители на етилов алкохол и дестилати от земеделски
  произход и издаване на удостоверение за регистрация – 1080 лв.;
  б) за вписване на производители на спиртни напитки и за издаване на
  удостоверение за регистрация – 1080 лв.;
  в) за вписване на промени в обстоятелствата в Регистъра на производителите на
  етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и в
  удостоверението за регистрация – 120 лв.;
  г) за разглеждане на заявление и на представените документи за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание – 1180 лв.;
  д) за вписване в Регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски
  произход, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация на спиртна
  напитка с географско указание – 100 лв.;
 •  за вписване в Публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по
  добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, и
  изделия със и от тях по занятие, се събират следните такси:
  а) за първоначално вписване в регистъра – 200 лв.;
  б) за вписване на промени в обстоятелствата – 50 лв.;
  в) за вписване на всеки допълнителен обект и на всяко допълнително лице – 20
  лв.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *