Проблем с дебитната или кредитна карта – източване на пари

Вашата банкова сметка може може да стане обект на злоупотреба чрез  източване на малки или големи суми пари директно от банковата  или кредитна ви карта.

„Имам проблем с банката. Станах жертва на измама чрез източване на дебитната ми карта. Получих SMS за направени 4 броя транзакции  от моята банкова сметка в чужбина на обща стойност 8000 лева. Веднага се обадих в банката да блокират банковата сметка. Отидох до банката и установих, че от чужбина някой е влизал в моята банкова сметка и е правил поръчки от чужди сайтове. Подадох оплакване, но от банката ми изпратиха писмо, че не могат да ми възстановят сумата, тъй като според тях аз съм извършил покупките. Какво мога да направя в случая. Имам ли право на обезщетение и възстановяване на сумата”.

Какви са моите права при  източване на дебитна или кредитна карта?

В случай на проблем с вашата дебитна или кредитна карта, свързана с неправомерно източване на парични суми, следва да се обърнете към съответната банка за изплащане на обезщетение.

При проблем и възникнал спор във връзка с обезщетението от банката следва да се обърнете към така наречената Помирителна комисия за платежни спорове. Помирителната комисия е органът, който може да бъде  сезиран за  проблеми, свързани  с дебитната и кредитната ни карта, с преводите, с електронните пари – изобщо с всичко, включващо се в понятието платежна услуга.

Комисията се явява медиатор между отношенията на  гражданите и банката и помага и на двете страни  да решат споровете си. По този начин  се избягват съдебните такси и делата на различни инстанции. Тези дела продължават обикновено между две и пет години.

Какви са правомощията на Помирителната комисия?

Комисията е орган за извънсъдебно разрешаване на национални и трансгранични спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и между издатели на електронни пари и техни клиенти във връзка с прилагането на ЗПУПС, на подзаконовите актове по прилагането му, на Регламент (ЕО) № 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751.

Тази комисия разглежда също и национални и трансгранични спорове, произтичащи от договори за предоставяне на платежни услуги от разстояние по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. При разглеждане на трансгранични спорове, получени чрез платформата за онлайн решаване на спорове комисията спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) №2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители).

Комисията е независима и към нея не могат да се отправят задължителни указания относно изпълнението на дейността й – тя действа в условията на самостоятелност.

Как се подават документите до Помирителната комисия?

Подаването на документи към Комисията може да се извършва по следните начини:

  •  онлайн, по електронна поща;
  •  на място в деловодството на Комисията за защита на потребителите на следния адрес: гр. София, ул. „Врабча“ 1;
  • по пощенски път  на същия адрес или по факс.

Каква е процедурата пред Помирителната комисия?

Продължителността  на процедурата по помирително производство е до два месеца от подаването на жалбата. Помирителното производство е безплатно т.е. не се заплаща такса за разглеждане на документите.

Помирителното производство завършва с изготвянето на помирително предложение от Комисията. В 10-дневен срок след получаване на помирителното предложение страните трябва да отправят до председателя на Комисията писмено изявление, дали го приемат, или отхвърлят. Помирителното предложение трябва да се приеме или отхвърли от всяка от страните изрично, безусловно и изцяло.

Производството пред Комисията не е задължителна предпоставка за предявяване на иск в съда.

Ако страните не постигнат съгласие, не се споразумеят, спорът може да се отнесе  до съответния съд.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *