Придобиване статут на бежанец

Правото да получите убежище в Република България се регламентира с Конституцията на Република България и Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).

Какви са видове закрила, които предоставя Р. България?

Международна закрила се предоставя по силата на Конвенцията за статута на бежанците, съставена в Женева на 28 юли 1951 г., и Протокола за статута на бежанците от 1967г., на международни актове по защита правата на човека и на ЗУБ. Международната закрила включва статут на бежанец и хуманитарен статут,които се предоставят с решение на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ).

Временна закрила се предоставя в с случай на въоръжен конфликт, война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие. Временната закрила се предоставя от Министерски съвет с решение на Съвета на Европейския съюз. Срокът й се определя с решението на Съвета на Европейския съюз.

Какви са изискванията за предоставяне статут на бежанец?

1.   Статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който поради основателни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група, се намира извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея.

Субекти, извършващи преследване, могат да бъдат:

 – държавата;

–  партии или организации, които контролират държавата или значителна част от нейната територия;

–  недържавни субекти, когато може да бъде доказано, че субектите, посочени в т. 1 и 2, включително международни организации, не могат или не искат да предоставят закрила срещу преследване.

2. Действията на преследване могат да бъдат:

–  физическо или психическо насилие, включително сексуално насилие;

– правни, административни, полицейски или съдебни мерки, които са дискриминационни сами по себе си или се прилагат по дискриминационен начин;

–  наказателно преследване или наказания, които са непропорционални или дискриминационни;

–  отказ на съдебна защита, който се изразява в непропорционално или дискриминационно наказание;

–  наказателно преследване или наказания за отказ да бъде отбита военна служба в случай на военни действия, когато военната служба би предполагала извършването на престъпление или на деяние по чл. 12, ал. 1, т. 1 – 3;

– действия, насочени срещу лицата по причина на техния пол или срещу деца.

Хуманитарен статут се предоставя  на чужденец, Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не може или не желае да получи закрила от държавата си по произход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки посегателства, като:

 –  смъртно наказание или екзекуция, или

–  изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, или

– тежки заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен международен или вътрешен конфликт.

Когато чужденец с предоставен хуманитарен статут сключи брак с друг чужденец, той може да получи хуманитарен статут само на собствено основание.

Каква е процедурата за придобиване статут на бежанец?

Процедурата се провежда пред председателя на Агенцията за бежанците и  и включва следните етапи:

  1. Кандидатът бежанецът подава заявление/искане/ молба за предоставяне на

закрила до агенцията. Молбата се подава лично. Искането е свободен текст, няма нарочен образец. Ползвайте адвокатска помощ при попълването на молбата с оглед обосноваване необходимостта от закрила.

  1. В 15-дневен срок от подаването на молбата бежанецът получава разяснения за правата и задълженията си при процедурата, както  и за организациите,  към които  може да се обърне за помощ.
  2. В тридневен срок от подаване на молбата  се образува лично дело/досие.  ДАБ събира информация за относно кандидат чужденеца.
  3. Националният документът  за самоличност се задържа  агенцията до произнасяне.
  4. Осъществява се процедура по обиск и проверка на вещите, за което се съставя списък.
  5. Снемат  се пръстовите отпечатъци и се извършва регистрация.
  6. Изисква се писмено становище от Държавна агенция „Национална сигурност”.
  7. Допълнително по преценка може да бъде назначена експертиза за установяване на възрастта, психиатрична експертиза  или медицински преглед.
  8. Провежда се интервю. На интервюто може да присъства адвокат за защита на вашите права, като се представят всички доказателства в подкрепа на молбата.

Какъв е срокът за придобиване статут на бежанец?

В четиримесечен срок от образуване на производството интервюиращият орган изготвя становище, което заедно с делото се  представя на председателя на ДАБ за вземане на решение.

В  шестмесечен срок  председателят взема решение, с което предоставя статут на бежанец или отказва

Отказът може да  се обжалва в 14-дневен срок пред съответния  административен  съд. Ползвайте специализирана адвокатска помощ за процесуално представителство и защита пред съда.

Повече информация относно придобиване статут на бежанец може да получите на следния адрес: https://ukraine.gov.bg/bg.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

2 Replies to “Придобиване статут на бежанец”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *