Предварителни обезпечителни мерки: НАП

Какво представляват предварителните обезпечителни мерки?

Предварителни обезпечителни мерки, могат да бъдат наложени от органите по приходите (НАП) като превантивна мярка против извършването на сделки и действия с активи на физическото или юридическо лице, което се ревизира. Целта е да се обезпечи събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, които евентуално ще бъдат установени с ревизионен акт.

Кои задължения подлежат на обезпечение?

На обезпечение подлежат:

 •  установени и изискуеми публични вземания като  обезпечение се извършва,

когато без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на публичното задължение, включително когато е разсрочено или отсрочено;

 • когато в хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт органът по

приходите поиска от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Кой е органът, който налага предварителните обезпечителни мерки?

Публичният изпълнител е органът, който е компетентен да наложи предварителните обезпечителни мерки. Публичният изпълнител издава Постановление, което  следва да съдържа:

 •  името и длъжността на органа, който го издава;
 • наименованието на акта, номера и датата на издаването му;
 • фактическите и правните основания за издаването му;
 • наименованието, идентификационния номер, адреса за кореспонденция и постоянния адрес, съответно седалището и адреса на управление на длъжника;
 • размера на публичното задължение и лихвите;
 • вида на обезпечителната мярка и имуществото, върху което се налага;
 • забрана за разпореждане с имуществото, върху което е наложена обезпечителната мярка;
 • пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва постановлението;
 • датата на издаване и подписа на органа, който го е издал, с означение на длъжността му.

Какъв е срокът за обжалване на Постановлението за налагане на обезпечителни мерки?

Постановлението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му на ревизираното лице пред директора на компетентната териториална дирекция, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок, а в случаите на налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121 – в 7-дневен срок, от получаването на жалбата.

Решението на Директора  може да се обжалва пред административния съд по постоянния адрес или седалището на жалбоподателя, в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на публичния взискател.

Съдът отменя обезпечителната мярка, ако се представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, ако не съществува изпълнително основание или ако не са спазени изискванията за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

Какви са видовете обезпечителни мерки?

Обезпечителните мерки са:

 • запор на банкови сметки;
 • запор на вземания от трети лица (например трудовото ви възнаграждение);
 • запор на моторни превозни средства и други движими вещи, ценни книжа и дялове, стоки в оборот, парични средства в каси;
 • възбрана върху недвижим имот или кораб.

При обжалване действията по налагане на предварителни обезпечителни мерки, ползвайте компетентна адвокатска защита и съдействие.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *