Какво трябва да знаем за обжалването на Ревизионен акт?

Ревизионният акт е акт, който се издава от Националната агенция по приходите, в случаите, когато органите по приходи установят несъответствия при извършена проверка на физички и  юридически лица,  свързани с данъци или осигурителни вноски т. е. това е актът, създаващ права или задължения, респективно засягащ права или законни интереси на лицата.  Ако не сте съгласни с така установените фактически обстоятелства и мотивите на НАП, имате право да обжалвате Ревизионният акт.

 Ревизионният акт  се издава на основата на ревизионен доклад, който задължително следва да ви е връчен от органите по приходите.

Какъв е срокът за обжалване на ревизионен акт?

Ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му на лицето. Жалбата се подава чрез териториалната дирекция по компетентност на лицето, като решаващ орган е съответният директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централното управление на Националната агенция за приходите.

Много е важно да знаете, че обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение т.е. макар и да не е влязъл в сила ревизионният акт подлежи на изпълнение.

Каква е процедурата  за администриране след входиране на жалбата?

В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена комплектува преписката и я изпраща на компетентния за решаване.

 Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл. 146, съответно от отстраняване на нередовностите по жалбата (чл. 145 от ДОПК) или от одобряване на споразумението по чл. 154 от ДОПК, ако има сключено такива.

Може ли да сключа споразумение с НАП?

След издаването на Ревизионен акт може да сключите   споразумение по чл. 154 от ДОПК е между органа по приходите, издал обжалвания акт, и ревизираният субект и се отнася за постигане на споразумение между посочените страни относно доказателствата, които ще се смятат за безспорни. Това споразумение се сключва в срока за издаване на решението по жалбата срещу ревизионния акт.

Административно-решаващият орган може да потвърди, измени или отмени изцяло или частично ревизионния акт в обжалваната част. Ревизионният акт може да се отмени изцяло или отчасти и преписката да се върне на органа, издал заповедта за възлагане на ревизията (чл. 155, ал. 4 от ДОПК) със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт в случаите на:

  • непълнота на доказателствата, когато не могат да бъдат събрани в хода на производството по обжалването, или
  • допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при извършване на ревизията, които не могат да се отстранят в производството по обжалването. 
  • от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *