Деклариране на имот в общината: Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

Съгласно Закона за местните данъци и такси всеки, който е придобил недвижим имот, е задължен  да подаде Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти в съответната община.

Каква е процедурата по деклариране на недвижимия имот?

Процедурата по декларирането на новопридобит недвижим имот изисква да подадете Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти  в отдел „Местни данъци и такси“ общината по местонахождение на недвижимия имот.

Можете да изтеглите декларацията от сайта на съответната община или да попълните ръчно бланката, която ще ви бъде предоставена в общината.

При проблем с попълването на Декларацията по чл. 14 от ЗМДТ се обърнете към адвокат за професионална помощ.

Какви са необходимите документи?

  1. Копие от документа за собственост /нотариален акт; договор за доброволна делба; удостоверение за въвеждане в експлоатация; разрешително за строеж, решение на МЗГ за промяна предназначение земеделска земя и други/.
  2. Копие от удостоверение  за наследници ако е необходим.
  3. Копие от ТЕЛК решение с мокър печат.
  4. Документ за самоличност.
  5. Заверена счетоводна справка аналитично за партида /гр/ 20 за декларирания имот, ако имотът е собственост на юридическо лице.
  6. Копие от пълномощно с нотариална заверка на подписа, в случай, че декларацията се подава от лице, различно от собственика/при подаване на декларацията от пълномощник/.

Какви са сроковете за деклариране на недвижим имот?

Срокът за подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти е два месеца, считано от датата на придобиване. 

При откриване на наследство данъчно задължените лица или техните законни представители са длъжни в срок от шест месеца да подадат декларация от ЗМДТ в общината по последното местожителство на наследодателя.

Какви са санкциите при неподаване или неподаване в срок на данъчна декларация Декларация по чл. 14 от ЗМДТ?

Неподаване или неподаване в срок на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТза данък върху недвижимите имоти и по-конкретно: – за новопостроените или придобитите по друг начин имоти, както и за придобито вещно право на ползване на облагаем имот – неспазване на  2 -месечния срок; – при промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка- неспазване на  2-месечния срок; – при придобиване на имот по наследство – неспазване на  6-месечния срок.

– физически лица – глоба в размер от 10 до 400 лв.; – юридическите лица и ЕТ  – имуществена санкция от  500 до 3000 лв.
санкции при неподаване в срок на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *