Подаване на жалба към Комисията за защита на конкуренцията

Когато извършвате  търговска  дейност ваши конкуренти е възможно чрез нелоялна конкуренция да застрашат или да увредят  интересите  ви.  В този случай може да подадете жалба срещу нелоялните търговски практики.

Органът, който следи за спазването на  правилата  при осъществяване на конкурентна търговска дейност и  който следва да разгледа жалбата ви е Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Кой може да подаде жалба до Комисията за защита на конкуренцията?

Жалба към Комисията за защита на конкуренцията може да подаде всяко лице, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и да отправи искане за образуване на производство пред КЗК за установяване на нарушението.

Какви са  нарушенията на по Закона за защита на конкуренцията?

Нарушенията по Закона за защита на конкуренцията са несъвместими с вътрешния пазар споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията.

Нарушенията по по ЗЗК могат да бъдат определени в няколко групи, които може да видите тук.

На какви изисквания следва да отговаря жалбата?

Искането трябва да е написано на български език и да съдържа:

  • името/наименованието и данни за регистрацията/единния граждански номер на молителя и на лицето, срещу което е оплакването; 
  • адреса/седалището и адреса на управление на молителя и на лицето, срещу което е оплакването; 
  • описание на обстоятелствата, на които се основава искането и твърдяното нарушение; 
  • основание за искането; 
  • доказателствата в подкрепа на искането; 
  • подписа на лицето, което подава искането, или на неговия представител; 
  • документ за платена държавна такса.

В какъв срок  да може да потърсите защита по КЗК?

  1. Три години – за нарушение на разпоредбите, свързани с искания на информация  или с извършване на проверки от страна на КЗК. 
  2. Пет години – за всички останали нарушения.

Тези срокове започват да текат от деня на извършване на нарушението, а в случай на продължително нарушение – от деня, в който нарушението е преустановено.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *