Обжалване отказ за издаване на Удостоверение за търпимост

Търпими строежи са всички незаконни строежи т.е. тези, който са изградени  до 31.03.2001г.  без необходимите строителни книжа. Тези строежи следва да са били допустими по действащите тогава подробни градоустройствени планове или съгласно актуалния към днешна дата Закон за устройство на територията (ЗУТ).

„През юли 1998 г. направих надстройка  – трети етаж на къщата, в която живея и пристройка на приземния етаж, която ми служи като лятна кухня. Нямам издадени книжа за строителство. Подадох заявление за издаване на удостоверение на търпимост, но получих отказ,  защото от общината са констатирали, че след извършена проверка в Google Earth Pro, исторически изображения, не може да се установи, че надстройката и пристройката са съществували към 2001г. ? Какви са правата ми?.

Това, което следва да знаете, че отказа да се издаде Удостоверение за търпимост подлежи на обжалване. Имате право да обжалвате така издадената заповед от главния архитект по отношение неговата законосъобразност.

Какви    документи следва да се представят за издаване на Удостоверение за търпимост?

Удостоверението за търпимост се издава от Главния архитект на общината, въз основа на заявление, като към него се прилагат следните документи:

  1. Заявление за издаване на „Удостоверение за търпимост на строеж”;
  2. Актуална скица за местоположението на строежа;
  3. Документ за собственост;
  4. Декларация за периода, в който е завършен строежът;
  5. Копия от действащи ПУП към момента на построяване на строежа и действащите към настоящия момент ПУП;
  6. Геодезическо заснемане на строежа, изработено от лицензирано лице;
  7. Снимков материал на строежа;
  8. Документ за платена такса.

Какъв е срокът за обжалване на отказа за издаване на Удостоверение за търпимост?

Отказът за издаване на Удостоверение за търпимост въз основа на издадена  от от главния архитект на съответната община Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването на Заповедта пред съответния административен съд по местонахождението на имота.

Срокът е преклузивен. Това означа, че с изтичането на 14-дневен срок автоматично се  прекратява вашето право да оспорите отказа за издаване на Удостоверение за търпимост.

Каква е процедурата по обжалване издаване на Удостоверение за търпимост?

Съответният административен съд разглежда жалбата срещу отказа да бъде издадено Удостоверение за търпимост. Административният съд заседава в състав от един съдия.

Касационните административни дела се разглеждат от Върховния административен съд, който  разглежда касационното административно дело в състав от трима съдии.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *