Обучение на студенти в България от страни извън Европейския съюз

Кандидатстването и записването на чуждестранни граждани на страни извън Европейския съюз за обучение в университет в Р.България зависи от специфичния статус на кандидата-студента.

Какви са условията за кандидатстване на чуждестранни студенти на страни извън Европейския съюз (ЕС)?

 Чужденци  могат да кандидатстват за студенти в бакалавърска и магистърска степен при следните условия:

– в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. В този случай чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

– съгласно актове на Министерския съвет;

– при условията на чл. 95, ал. (8) и (10) от Закона за висше образование.

– имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

– имат статут на бежанци;

– са от българска народност, удостоверена по реда на Постановления № 103 и № 228 на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Какви са необходимите документи за кандидатстване на чуждестранни студенти на страни извън Европейския съюз (ЕС)?

1. Регистрационен формуляр на английски и български език);
2. Легализирано копие от дипломата (или заместващ дипломата документ) и приложението с оценките за средно образование със заверен превод на български език. 
3. Документ, издаден от компетентен орган (средното училище в което е придобито средното образование), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование. Този документ трябва да бъде легализиран и преведен на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
4. Копие от валиден документ, доказващ гражданство (а не пребиваване).
5. Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването, преведено на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
6. Две (2) снимки паспортен формат.
7. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата.

8.Копие от чуждестранен паспорт или друг официален документ за самоличност.

Всички документи трябва да бъдат легализирани и задължително преведени на български език, а преводът им на български език трябва да е извършен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени.

В случаите на прехвърляне на чуждестранен студент за обучение в университет в Р. България от друг ВУЗ в чужбина се представят всички посочени по-горе документи заедно с академична справка, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

Каква е процедурата по кандидатстване?

1.  В срок до 1 октомври в годината на кандидатстването документи се подават в избрания университет/ Документите могат да бъдат подадени лично от кандидата или от пълномощник..

8. След приемане на документите инспекторът по прием на чуждестранни студенти в двуседмичен срок ги подготвя и изпраща в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Висше образование“, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение за обучение. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.

9. След като получи удостоверението от МОН, инспекторът по прием на чуждестранни студенти уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид „Д“.

9. Документите за издаване на виза вид „Д“ се подават в дипломатическото или консулско представителство на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза.

10. След получаване на виза  „Д“ и пристигането им в Р България кандидатите се записват за студенти в избраната специалност.

Видео от Серия Съвети 

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Научете за нашата сфера на дейност Визов режим 

От  #сериясъвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *