НОВО: Tехнически паспорт на сграда

С НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ, се въведе задължение до  края на 2022 г. всички сгради на територията на Р. България да бъдат снабдени с технически паспорти. Това е задължение, което следва да се изпълни от собствениците на недвижимите имоти.

1.     Какво представлява техническият паспорт на дадена сграда?

Техническият паспорт е документ, в  който са включени всички технически характеристики на сградата,свързани със строежа и изпълнението на изискванията по нормативната уредба по ЗУТ. Това включва  инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт,  въвеждане на строежа в експлоатация.

Това означава, че всяка сграда ще има пълно досие с информация за нейното състояние и историята от строежа до последните извършени промени, ремонти и преустройства –  наличната строителна документация – проектите, разрешителните, сертификатите и др.

2.     Какво задължително трябва съдържа техническия паспорт?

–        Техническият паспорт на сграда следва да съдържа  пълната техническа информация на сградата въз основа на направено предварително обследване.   За съществуващите вече сгради технически паспорт се съставя след задължително обследване на строителната конструкция, на енергийната ефективност, както и на всички инсталации в сградата, включително електро-инсталация, ВиК, ОиВ, и други. Техническият паспорт съдържа и задължително обследване по части – Архитектура, Енергийна ефективност и Пожарно аварийна безопасност.   Обследването завършва с доклад, който се предава на Възложителя заедно с два екземпляра от съставения технически паспорт.

–         В техническият паспорт се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти и посочват всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства.

–          Отразяват се  промените при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт;

–        Техническият паспорт съдържа опис на всички налични строителни документи, сертификати и др.

3. Кога следва да се снабдим с технически паспорт на сграда?– Технически паспорт следва да има задължително при нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
– за съществуващ строеж след като се извърши обследване;
– след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство и др.

4.     Срокове за снабдяване с технически паспорт?

Крайният срок за снабдяване с технически паспорт е до 2022г. за всички сгради.

5. Санкции при неизготвен технически паспорт в срок?

След изтичане на предвидените в закона срокове, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.

6. Кога сме освободени от задължението за съставяне на технически паспорт?
– при  допълващо застрояване или временен строеж.
– при незаконен строеж.

7. Поръчка на технически паспорт?–   Технически паспорти могат да поръчат собствениците на строежите,  които  възлагат с договор съставянето на техническите паспорти;
– при съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някой от съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условията и по реда на § 2 ЗУТ;
–  след изтичане на законовите срокове, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.

9. Кой орган съставя технически паспорт?
– при новите строежи техническият паспорт се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган;
–   за съществуващи сгради се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му. Обследването на строежите се извършва от колектив от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност или консултант.

За съдействие относно издаването на технически паспорт на сграда ползвайте специализирана адвокатска помощ.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

Научете за нашата сфера на дейност Имотни дела 

#серия #съвети

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *