Незаконно строителство: премахване

Какво представлява незаконния строеж?

Незаконни строежи са тези, които се извършват:

1. в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план;

2. без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;

3. при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 ЗУТ, а именно:

– нарушение на предвижданията на действащия ПУП;

– нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита.

– несъвместимост с предназначението на територията;

– нарушение на строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;

4. със строителни продукти, несъответстващи на изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ;

5. при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителство по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон);

6. в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита.

Преди да се издаде заповедта, следва да се направи проверка дали строежът не е търпим.

 Констатирането на незаконен строеж се извършва в хода на специфично административно производство,  което започва по жалба или сигнал до кмета на общината, подадена от всяко лице, което счита, че строежа е незаконен. Няма изискване лицето да е пряко засегнато от незаконното строителство. Добре е да се консултирате със специалист адвокат преди да подадете жалбата.

Процедурата приключва с издаването на ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ, имаща характера на санкционна принудителна административна мярка.

Процедура по премахване се провежда само за обект или за част от обект, който притежава характеристиките на строеж по смисъла на § 5, т. 38 ДР ЗУТ.

Кои обекти не са строежи?

Не са строежи преместваемите увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности и такива за временно обитаване при бедствия.  Сред строежите не попадат рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи (чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 1 ЗУТ).

 За тях се издават разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината, или с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на младежта и спорта (чл. 56, ал. 2 и 6 ЗУТ).

Как се осъществява процедурата по премахване на незаконен строеж?

1. В производството по издаването на заповед за премахване на незаконен строеж задължително взема участие неговият извършител, независимо дали е собственик на поземления имот, в който строежът е извършен, или е налице хипотезата на извършване на незаконен строеж в чужд имот.

2. Констативният акт за установяване на незаконен строеж се съставя от длъжностни лица на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съответно от служителите за контрол по строителството в администрацията на компетентната община.

3. Заповедта за премахване се издава от началника на ДНСК или друго упълномощено от него длъжностно лице от състава на ДНСК – за незаконни строежи от първа, втора и трета категория (чл. 225, ал. 1 и 3 ЗУТ).

4. Заповедта за премахване се издава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице – за незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория.

Много важно е да знаете, че строежите се категоризират на основа характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация им.

За да се пристъпи към издаването на заповед за премахване, компетентните служители на ДНСК, съответно служителите за контрол по строителството към общинската администрация с констативен акт от проверка на място и по документи следва да установят, че е налице незаконен строеж .

ВАЖНО! Незаконни строежи, за които има започнали производства по по издаване на удостоверения за търпимост, заповедите за премахване се издават въз основа на съставени констативни актове и на влезли в сила откази за узаконяване на главните архитекти на общините (районите).

Премахване на незаконен строеж?

Когато при проверката се установи незаконен строеж, се съставя констативен акт. В него се вписват наименованието на строежа, собственикът на имота и строежа, извършителят на незаконния строеж, участниците в строителството, данните за предвижданията на подробния устройствен план и за издадените строителни книжа. Описва се подробно извършеното строителство и се изчертава окомерна скица на разположението на строежа. В акта се посочват установените нарушения и нарушените разпоредби, а също и какво административно производство се образува. Накрая се посочва в какъв срок може да се направи възражение срещу констативния акт и органът, до който се подава възражението.

Констативният акт се връчва на заинтересованите лица (собственик, извършител, съсобственици, строител, консултант), които имат право на възражения по него в 7-дневен срок.  Ако констативният акт не бъде оспорен, се пристъпва към издаване на ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ.

Издадената ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ подлежи на обжалване по съдебен ред. Заповедта за премахване може да се обжалва пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот в 14-дневен срок от съобщаването й

Премахването на незаконен строеж представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

При подаването на жалби или сигнали срещу незаконните строежи за извършването на проверки по тяхното констатиране и за издаването на заповеди за премахване не се заплащат такси.

Научете за нашето правно обслужване в сферата Административно право 

#серия #съвети

2 Replies to “Незаконно строителство: премахване”

 1. Иво Велинов

  Как да се прину8кмет на район Сердика да издаде Констативен акт за незаконно строителство извършено през 2014 год. доказано от съдебни състави върху трети етаж от къща също незаконно изградена през царско време. Без удостоверение за търпимост за третия етаж.
  Кмета на район Сердика не иска да издаде Констативен акт.

  • Rosica Kavazova

   Здравейте, за да се отговори правилно на въпроса ви следва да прегледам всички документи, с които разполагате, за да се прецени кои действия, отнасящи се до сезиране на кмета са извършени и кои не. В общият случай ако кмета е отказал да издаде констативен протокол, отказът подлежи на обжалване пред съответния съд. Съдът е органа, който е компетентен да задължи кмет да извърши определено действие.
   Поздрави, адв. Росица Кавазова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *