Годишна данъчна декларация за 2021г. НАП 

Дружествата /фирмите/  следва да декларират годишния си финансов резултат като подадат в НАП годишна данъчна декларация  по чл. 92 ЗКПО.

Кои лица са задължени да подадат данъчна декларация за 2021г.?

Всички фирми освен тези, които нямат дейност през съответната година и за които не са възникнали задължения за корпоративен данък, са длъжни да изготвят и да  подава годишна данъчна декларация /ГДД/ за 2021г. Това са:

  • търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
  • местните юридически лица, които не са търговци  в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския;
  • чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната;
  • приравнените на юридически лица неперсонифицираните дружества и осигурителните каси.

Какви документи са необходими за подаване на годишна данъчна декларация за 2021г.?

ГДД се подава по образец на НАП. Декларацията се подава единствено с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/.

Изисква се  да бъде попълнено заявление за подаване на документи по електронен път.

В какъв срок се подава данъчната декларация?

Срокът, в който следва да се подаде годишна данъчна декларация по чл. 92, ЗКПО  е от 1 март до 30 юни 2022г.

Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) към Националния статистически институт е до 30 юни 2022г.

Юридическите лица, които са допуснали грешки при попълването и подаването на ГДД, имат право да подадат коригираща ГДД еднократно в срок  до 30-ти септември на същата година.

Срокът за публикуване  на декларация в Агенцията по вписванията, Търговски регистър е  по чл. 38 от Закона за счетоводството при неосъществяване на дейност през 2022г. е  до 30 юни 2022г.;

Срокът за публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) за  2022г.  в Агенцията по вписванията, Търговски регистър е до 30.09.2020г.;

Какви са санкциите при неподаване на годишна данъчна декларация?

Ако задълженото лице не подаде декларация в срок или не посочи данни или впише неверни данни, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лева.

При неподаване на  на приложение към годишната данъчна декларация или посочване на  неверни данни или обстоятелства в него, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв., като при повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 200 до 2000 лева.

от Eкипа на адвокатска кантора Кавазова

#серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *