Болничен лист: парично обезщетение при временна неработоспособност

Пандемичната обстановка в Република България и разпостранението  на вируса  COVID-19, доведе до нарастване  болничните листове при карантина.При настъпване на риска временна неработоспособност се предоставят парични обезщетения въз основа на издаден болничен лист.

1. Кой има право да ползва парични обезщетения, издадени въз основа на болничен лист?

Лицата, които имат право да ползват парични обезщетения са  лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, т.е. за четирите фонда на ДОО „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”; за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт – за фондовете на ДОО „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”; или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, т. е. за фонд „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство” и „Трудова злополука и професионална болест”; осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, а от 15.04.2017 г. и на които трудовият договор е прекратен по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (служебно от инспекцията по труда), придобили право на парични обезщетения за временна неработоспособност преди ликвидацията или прекратяването.

2. Кои са необходими документи за изплащане на паричното обезщетение.

а) болничен лист, представен от осигуреното лице на осигурителя;
б) данните от болничните листове, приети по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО), като се използват и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър “Трудови договори”, регистър “Пенсии”, регистър “Трудови злополуки”, регистър “Професионални болести”, регистър “Парични помощи за профилактика и рехабилитация” и от регистър “Парични обезщетения и помощи от ДОО“.
в) декларация по образец, съгласно приложение № 1 към НПОПДОО, представена от осигуреното лице на осигурителя – за деклариране на обстоятелства, свързани с изплащането на паричните обезщетения и за деклариране на лична платежна сметка за изплащането им;
г) данните от удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, приети по реда на Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО) относно правото на парично обезщетение – удостоверение, приложение № 9, което се представя в НОИ за всеки от болничните листове за временна неработоспособност от осигурителя (за осигурените лица) и от самоосигуряващите се лица.
д) други специфични документи, в зависимост от характера на временната неработоспособност, допълнително изискани от ТП на НОИ.

на годината, следваща годината, в която са издадени.

3. Какъв е ред, срокове и начин за представяне на необходимите документи и данни в НОИ за отпускане и изплащане на паричното обезщетение.

Осигурените лица представят болничния лист на работодателя/осигурителя си за оформяне на отпуск и ведомост за заплати, който го завежда в отделен дневник. Осигурените лица са длъжни да представят болничния лист на осигурителя си или да го уведомят за него до два дни от издаването му.
Работодателите/осигурителите съхраняват представените от лицата болнични листове за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им.
Осигурителят представя в НОИ удостоверение, приложение № 9 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя, в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило болничния лист на осигурителя.
Самоосигуряващите се лица представят в НОИ удостоверение, приложение № 9 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества представят необходимите документи на дружеството, чрез което се осигуряват. Удостоверенията, приложение № 9 се представят от дружеството в НОИ по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя ,в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист.
Болничните листове, представени на осигурителите или дружествата до 31.12.2015 г., се представят в НОИ от осигурителите/дружествата/самоосигуряващите се с декларация, приложение № 15 към НИИПОПДОО и с утвърдените за 2015 г. придружително писмо по образец, приложение № 8 към НИИПОПДОО, на хартиен носител и опис по образец, приложение № 9 към НИИПОПДОО.
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, които са предприели обжалване на болнични листове, следва да представят удостоверенията, приложение № 9, след приключване на производството по обжалването на болничните листове, ако те бъдат потвърдени.
НОИ преценява правото, изчислява и превежда сумите за обезщетенията на лицата, като използва данните от Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и данните от представените удостоверения, приложения № 9, както и данните от другите регистри на НОИ.
Удостоверенията съгласно приложения № 9 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.
Осигурителните каси представят удостоверенията също по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
Удостоверение, приложение № 9 се представя чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ или чрез използване на програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните утвърдени със заповед на управителя на НОИ, с квалифициран електронен подпис на подателя.
При получаване на документите НОИ изпраща на електронния адрес на представилия документите потребител, съобщение с достъп до съдържанието на справката за приети и неприети документи.
Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, за периодите след приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или прекратяване на трудовия договор по реда на чл.327, ал. 2 от Кодекса на труда, както и за периодите преди ликвидацията или прекратяването (ако не са представени от осигурителя) представят в ТП на НОИ по постоянния или настоящия си адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице или по електронен път, с КЕП или ПИК на подателя, в 3-годишния давностен срок по КСО. За тези лица документите се представят със заявление по образец, приложение № 15 към НПОПДОО.

4. Задължения на лицата и осигурителите/самоосигуряващите се лица да уведомяват НОИ за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност.

При промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност, включително при промяна на личната платежна сметка, се представя ново удостоверение, приложение № 9, с попълнен раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ в срок до 3 работни дни от промяната.
Самоосигуряващите се лица и лицата, които сами подават необходимите документи за изплащане на парични обезщетения, представят в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, удостоверение, приложение № 9 с попълнен раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата” в Националния осигурителен институт. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, представят удостоверение, приложение № 9 на дружеството, чрез което се осигуряват.

5. Ред за уведомяване на осигурителите/самоосигуряващите се лица за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти.

Когато след приема на документи за изплащане на парични обезщетения се установи, че те са нередовни или липсва необходим документ, както и за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения, ТП на НОИ уведомява лицата, задължени да представят документите или упълномощените от тях да подават документи и данни лица, в срок 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата.
Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес, а от 10.10. 2019 г. и по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице от ТП на НОИ.
При невъзможност за уведомяване по някои от гореописаните начини, уведомяването се извършва с поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в общината или в кметството.
Коригираните или липсващи документи/данни се представят в НОИ в срок до 7 работни дни от уведомяването.
Ако в срок до 7 работни дни от уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени липсващите документи/данни, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията се прави въз основа на наличните редовни документи и данни, на данните свързани с осигуряването на лицата, които осигурителите представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър “Трудови договори”, регистър “Пенсии”, регистър “Трудови злополуки”, регистър “Професионални болести”, регистър “Парични помощи за профилактика и рехабилитация” и от регистър “Парични обезщетения и помощи от ДОО”.

#серия #съвети

Пандемичната обстановка в Република България и разпостранението  на вируса  COVID-19, доведе до нарастване  болничните листове при карантина.При настъпване на риска временна неработоспособност се предоставят парични обезщетения въз основа на издаден болничен лист.

  1. Кой има право да ползва парични обезщетения, издадени въз основа на болничен лист?

Лицата, които имат право да ползват парични обезщетения са  лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, т.е. за четирите фонда на ДОО „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, „Трудова злополука и професионална болест” и „Безработица”; за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт – за фондовете на ДОО „Пенсии” и „Общо заболяване и майчинство”; или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, т. е. за фонд „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство” и „Трудова злополука и професионална болест”; осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, а от 15.04.2017 г. и на които трудовият договор е прекратен по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда (служебно от инспекцията по труда), придобили право на парични обезщетения за временна неработоспособност преди ликвидацията или прекратяването.

  1. Кои са необходими документи за изплащане на паричното обезщетение.

а) болничен лист, представен от осигуреното лице на осигурителя;
б) данните от болничните листове, приети по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО), като се използват и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър “Трудови договори”, регистър “Пенсии”, регистър “Трудови злополуки”, регистър “Професионални болести”, регистър “Парични помощи за профилактика и рехабилитация” и от регистър “Парични обезщетения и помощи от ДОО“.
в) декларация по образец, съгласно приложение № 1 към НПОПДОО, представена от осигуреното лице на осигурителя – за деклариране на обстоятелства, свързани с изплащането на паричните обезщетения и за деклариране на лична платежна сметка за изплащането им;
г) данните от удостоверенията по чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, приети по реда на Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО) относно правото на парично обезщетение – удостоверение, приложение № 9, което се представя в НОИ за всеки от болничните листове за временна неработоспособност от осигурителя (за осигурените лица) и от самоосигуряващите се лица.
д) други специфични документи, в зависимост от характера на временната неработоспособност, допълнително изискани от ТП на НОИ.

на годината, следваща годината, в която са издадени.

  1. Какъв е ред, срокове и начин за представяне на необходимите документи и данни в НОИ за отпускане и изплащане на паричното обезщетение.

Осигурените лица представят болничния лист на работодателя/осигурителя си за оформяне на отпуск и ведомост за заплати, който го завежда в отделен дневник. Осигурените лица са длъжни да представят болничния лист на осигурителя си или да го уведомят за него до два дни от издаването му.
Работодателите/осигурителите съхраняват представените от лицата болнични листове за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им.
Осигурителят представя в НОИ удостоверение, приложение № 9 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя, в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило болничния лист на осигурителя.
Самоосигуряващите се лица представят в НОИ удостоверение, приложение № 9 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества представят необходимите документи на дружеството, чрез което се осигуряват. Удостоверенията, приложение № 9 се представят от дружеството в НОИ по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя ,в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист.
Болничните листове, представени на осигурителите или дружествата до 31.12.2015 г., се представят в НОИ от осигурителите/дружествата/самоосигуряващите се с декларация, приложение № 15 към НИИПОПДОО и с утвърдените за 2015 г. придружително писмо по образец, приложение № 8 към НИИПОПДОО, на хартиен носител и опис по образец, приложение № 9 към НИИПОПДОО.
Осигурителите и самоосигуряващите се лица, които са предприели обжалване на болнични листове, следва да представят удостоверенията, приложение № 9, след приключване на производството по обжалването на болничните листове, ако те бъдат потвърдени.
НОИ преценява правото, изчислява и превежда сумите за обезщетенията на лицата, като използва данните от Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и данните от представените удостоверения, приложения № 9, както и данните от другите регистри на НОИ.
Удостоверенията съгласно приложения № 9 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.
Осигурителните каси представят удостоверенията също по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
Удостоверение, приложение № 9 се представя чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ или чрез използване на програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните утвърдени със заповед на управителя на НОИ, с квалифициран електронен подпис на подателя.
При получаване на документите НОИ изпраща на електронния адрес на представилия документите потребител, съобщение с достъп до съдържанието на справката за приети и неприети документи.
Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, за периодите след приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или прекратяване на трудовия договор по реда на чл.327, ал. 2 от Кодекса на труда, както и за периодите преди ликвидацията или прекратяването (ако не са представени от осигурителя) представят в ТП на НОИ по постоянния или настоящия си адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице или по електронен път, с КЕП или ПИК на подателя, в 3-годишния давностен срок по КСО. За тези лица документите се представят със заявление по образец, приложение № 15 към НПОПДОО.

  1. Задължения на лицата и осигурителите/самоосигуряващите се лица да уведомяват НОИ за настъпили обстоятелства, които водят до прекратяване изплащането на паричните обезщетения при временна неработоспособност.

При промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност, включително при промяна на личната платежна сметка, се представя ново удостоверение, приложение № 9, с попълнен раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата“ в срок до 3 работни дни от промяната.
Самоосигуряващите се лица и лицата, които сами подават необходимите документи за изплащане на парични обезщетения, представят в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, удостоверение, приложение № 9 с попълнен раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата” в Националния осигурителен институт. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, представят удостоверение, приложение № 9 на дружеството, чрез което се осигуряват.

  1. Ред за уведомяване на осигурителите/самоосигуряващите се лица за приети нередовни документи и за отстраняване на пропуски, грешки и непълноти.

Когато след приема на документи за изплащане на парични обезщетения се установи, че те са нередовни или липсва необходим документ, както и за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения, ТП на НОИ уведомява лицата, задължени да представят документите или упълномощените от тях да подават документи и данни лица, в срок 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата.
Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес, а от 10.10. 2019 г. и по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице от ТП на НОИ.
При невъзможност за уведомяване по някои от гореописаните начини, уведомяването се извършва с поставяне на съобщение на определено за целта място в териториалното поделение, Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в общината или в кметството.
Коригираните или липсващи документи/данни се представят в НОИ в срок до 7 работни дни от уведомяването.
Ако в срок до 7 работни дни от уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени липсващите документи/данни, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията се прави въз основа на наличните редовни документи и данни, на данните свързани с осигуряването на лицата, които осигурителите представят в териториалните поделения на Националната агенция за приходите за всеки месец с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър “Трудови договори”, регистър “Пенсии”, регистър “Трудови злополуки”, регистър “Професионални болести”, регистър “Парични помощи за профилактика и рехабилитация” и от регистър “Парични обезщетения и помощи от ДОО”. #серия #съвети

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *